KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE ZA 2021.

Објави Сатиргора

Na osnovu člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi br. 48/2016) Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021.godinu

I

Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2021. godini sufinansiraće projekte iz sljedećih oblasti:

1. Likovna umjetnost i izložbena djelatnost (samostalne izložbe, kolonije, radionice, retrospektivne izložbe od značaja za pljevaljsku kulturu)

2. Izdavačka djelatnost (nova književna djela i monografske publikacije autora iz Pljevalja)

3. Književno prevođenje (prevodi djela pljevaljskih autora na strane jezike; prevodi neprevedene literature i separata o Pljevljima sa stranih jezika)

4. Muzička i muzičko-scenska djelatnost (nova umjetnička muzička djela, izdavački muzički projekti, nastup na festivalima)

II

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi 5.000,00€

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Pljevljima, odnosno sa teritorije opštine koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, kao i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta opštine Pljevlja, sredstvima planiranim za kulturu.

III

Projekti prijavljeni na konkurs vrjednuju se po sljedećim kriterijumima:

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture,

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj pljevaljske kulture
reference realizatora,
doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
regionalna afirmacija pljevaljske kulture,
doprinos očuvanju tradicije i pljevaljske kulturne baštine,
afirmacija perspektivnih talenata,
doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.
IV

Prijava na Konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.pljevlja.me, šalteru građanskog biroa i u prostorijama Sekretarijata.

Uz popunjeni obrazac, dostavlja se obavezna dokumentacija:

Za pravna lica:

Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti kulture,
Osnivački akt
Za projekte koji se realizuju po pozivu ili na osnovu saradnje dostaviti pozivna pisma organizatora, pismo drugog partnera o namjerama i sl;
za korisnike sredstava sa prethodnih konkursa Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekata, brošure, katalozi,prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, Ugovora, uplatnica i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava).
Izjava da prijavni projekat nije aktivnost ili dio aktivnosti neke nevladine organizacije
Za fizička lica:

Uvjerenje o prebivalištu
Fotokopija lične karte
Biografija podnosioca prijave;
Za projekte koji se realizuju po pozivu ili na osnovu saradnje dostaviti pozivna pisma organizatora, pismo drugog partnera o namjerama i sl;
za korisnike sredstava sa prethodnih konkursa Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekata, brošure, katalozi, CD, prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, Ugovora, uplatnica i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava).
Izjava da prijavni projekat nije aktivnost ili dio aktivnosti neke nevladine organizacije
Dodatna obavezna dokumentacija po oblastima:

Likovna umjetnost i izložbena djelatnost:
preporuka stručnog lica,
fotografije likovnih djela ukoliko se izlažu
predračun za štampanje kataloga ukoliko se štampa
Izdavačku djelatnost:
fotokopija gotovog i pripremljenog rukopisa za štampu novog književnog djela koji se objavljuje, odnosno publikacije;
tehnički podaci o književnom djelu odnosno publikaciji (format, tiraž, povez i sl.);
najmanje jedna recenzija
predračun za štampanje rukopisa novog književnog djela koji se objavljuje
Književno prevođenje:
fotokopija rukopisa knjige ili knjiga koja se prevodi, odnosno, fotokopija literature koja se želi prevesti;
dokaz o regulisanju autorskih prava ukoliko knjiga ili literatura koja se prevodi podliježe autorskom pravu
Muzička i muzičko-scenska djelatnost:
partitura ili demo snimak;
tekst muzičkog djela,
preporuka stručnog lica,
Ugovor o zakupu muzičkog studija,
pozivno pismo organizatora festivala (ukoliko se radi o nastupu na festivalima)
Prijava sa dokumentacijom, podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti ul. Kralja Petra I, 84210 Pljevlja, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture (navesti oblast) za 2021.godinu«.:

– u jednom štampanom primjerku,

– i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na mob. 068-515-620, kontakt osoba: Ermin Đurđević ili putem e-maila ermin.djurdjevic@pljevlja.co.me

Prijave se podnose zaključno sa 31. martom 2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Konkursni materijal se ne vraća.

Obrazac za izvještavanje o realizovanom projektu sufinansiranom konkursu Opštine Pljevlja

Prijavni obrazac za fizička lica

Prijavni obrazac za pravna lica

SEKRETARKA
EMINA SALIHOVIĆ