„АЛМА“ – Савремени jужнословенски афоризам (припрема зборника)

Објави satirgora

Издавачка кућа „Алма“ припрема зборник Савремени jужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021.

Зборник ће имати седам делова.

1. Афоризми

2. Из књига

3. О афоризму

4. О књигама афоризама

5. Разговори

6. Хроника

7. О ауторима

У првом су делу („Афоризми“) афоризми на јужнословенским језицима који се не налазе у објављеним ауторским књигама. Шаље се тридесет афоризама. Афоризми могу бити већ публиковани у часописима и новинама, штампаним и електронским, у зборницима, на друштвеним мрежама, блоговима и слично у току 2021. године (једино не могу бити објављени у ауторским књигама – ти афоризми спадају у други део овог зборника), а могу бити и необјављени. Афоризми, заједно с ауторовом биографијом, шаљу се у једном фајлу у Ворду. Афоризми на језицима с подручја некадашњег српскохрватског језика штампају се ћирилицом или латиницом, по жељи аутора. Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ENTER. Тастер ENTER треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају један испод другог, без размака.

У другом делу („Из књига“) представљају се књиге афоризама на јужнословенским језицима објављене 2021. године. Свака књига биће представљена на две странице Зборника (до 30 афоризама, у зависности од њихове дужине). Осим афоризама из књиге, потребно је послати назив књиге, име аутора, назив издавача књиге, годину и место издања књиге. Афоризми на језицима с подручја некадашњег српскохрватског језика штампају се ћирилицом или латиницом, у зависности од писма у књизи. Афоризми из књиге, заједно с ауторовом биографијом и подацима о књизи, шаљу се у једном фајлу у Ворду. Пожељно је послати и слику предње стране корица књиге (најбоље као JPG или PDF фајл). Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ENTER. Тастер ENTER треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају један испод другог, без размака.

У трећем делу („О афоризму“) објављују се научни, научно-популарни, прегледни и други радови везани за савремени јужнословенски афоризам и ауторе афоризама. Радови могу имати све елементе уобичајене за научне радове (афилијација, апстракт на језику рада, кључне речи на језику рада, списак цитиране литературе и извора, резиме на језику различитом од језика рада, кључне речи на језику резимеа), али их и не морају имати. Радови се шаљу заједно с ауторовом биографијом у фајлу у Ворду. Радови могу бити на било којем од јужнословенских језика. Ако је рад већ објављен (искључиво 2021. године), потребно је навести податке о извору (назив часописа, зборника, колективне монографије и друго, година издања, број, место, издавач, бројеви страница или адреса на интернету, датум постављања…).

У четвртом су делу („О књигама афоризама“) прикази књига афоризама објављених на било којем од јужнословенских језика 2021. године. Шаљу се необјављени, као и већ објављени прикази (као поговор или предговор у ауторским књигама и другде). Ако је приказ већ објављен, потребно је навести податке о извору (назив часописа, зборника, колективне монографије и друго, година издања, број, место, издавач, бројеви страница или адреса на интернету, датум постављања…). Осим приказа књиге, потребно је послати назив приказане књиге, име аутора, назив издавача књиге, годину и место издања књиге. Прикази могу бити на било којем од јужнословенских језика. Приказ књиге, заједно с биографијом аутора приказа и подацима о књизи, шаље се у једном фајлу у Ворду. Пожељно је послати и слику предње стране корица књиге (најбоље као JPG или PDF фајл).

У петом делу („Разговори“) објављују се интервјуи с писцима афоризама или особама које се баве афоризмом. Могу бити на било којем од јужнословенских језика. Шаљу се као фајл у Ворду. Уз интервју је пожељно послати и фотографије (једну или више њих), као JPG или PDF фајл. Интервјуи на језицима с подручја српскохрватског штампају се ћирилицом или латиницом, по жељи аутора. Уколико је интервју већ објављен (искључиво 2021. године), потребно је навести податке о извору (назив часописа, зборника, колективне монографије и друго, година издања, број, место, издавач, бројеви страница или адреса на интернету, датум постављања…).

У шестом делу („Хроника“) објављују се текстови о дешавањима везаним за савремени јужнословенски афоризам у било којој земљи током 2021. године (фестивали, јавни наступи, конкурси, књижевне награде, научни скупови, зборници радова о афоризмима, представљање књига…). Прилози могу бити на било којем од јужнословенских језика. Шаљу се као фајл у Ворду. Фотографије се шаљу као JPG или PDF фајл. Прилози на језицима с подручја српскохрватског штампају се ћирилицом или латиницом, по жељи аутора. Ако је текст већ објављен (искључиво 2021. године), потребно је навести податке о извору (назив часописа, зборника, колективне монографије и друго, година издања, број, место, издавач, бројеви страница или адреса на интернету, датум постављања…).

У последњем делу („О ауторима“) налазе се кратки биографско-библиографски подаци о ауторима објављених прилога (афоризама, књига, превода, приказа, радова, текстова). Наводи се година и место рођења, професија, књижевни и(ли) научни рад везан за књижевност, објављене књиге (назив књиге је написан курзивом, а у загради се наводи година објављивања), место у коме аутор живи и друго. Биографско-библиографски подаци могу бити на било којем од јужнословенских језика. Биографије на језицима с подручја српскохрватског штампају се ћирилицом или латиницом, по жељи аутора. Шаљу се као фајл у Ворду.

Зборник Савремени јужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021 биће објављиван једном годишње. Објављени прилози неће се хонорисати. Ауторски примерак зборника није предвиђен. Цео зборник (PDF фајл штампаног издања) биће бесплатно доступан на сајту www.alma.rs, а сви који буду желели да овај зборник ставе на свој сајт, на профил на друштвеним мрежама и другде добиће фајл бесплатно.

Прилози се шаљу на адресу: alma.izdavackakuca@yahoo.com. Рок за слање прилога је 1. септембар 2022. године.